Referat Generalforsamling

Herlufmagle Hallen

Generalforsamling torsdag den 5. april 2018

  1. 1.       Valg af dirigent, referent og stemmetæller

Dirigent Jan Stampe Nielsen blev valgt. Jan erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt i Glumsø Ugeblad den 13.3.2018.

Referent Pia Ingeman Tuborg blev valgt.

Stemmetæller Bjørn Hansen blev valgt.

Til generalforsamling var mødt 24 personer, hvoraf 21 var stemmeberettiget.

  1. 2.       Bestyrelsens beretning ved formanden, til godkendelse

Drift af faciliteterne

Vi har forsat en hal i god drift med mange aktiviteter og god søgning på timer i hal 1 og 2. Vi har en meget høj belægningsgrad på i hverdagen og i weekenderne.

Der er en god balance mellem idrætsaktivitet og ”kommercielle” arrangementer.

Kunstgræsbanener godt belagt, selv om der er kommet en bane i Herlufsholm, som giver konkurrence.

Kursuscenter og mødelokaler

Værelserne som er en del af kursuscenteret, har vi også været fokus på, da de i 2016 og 2017 har givet underskud på driften. Derfor har bestyrelsen drøftet om vi skulle renovere værelserne, men dette er en meget dyr løsning, så i stedet har vi valgt at sætte prisen op med ca. 10%, så hvis belægningen i 2018 er den samme, vil driften gå i 0.

Glumsø hallen

Sidst i 2017 og først i 2018 startede vi en afdækning af mulighederne for at drive Glumsø hallen. Vi afholdte møde med repræsentanter fra både Næstved kommune og lokalrådet i Glumsø, samt en foreningsrepræsentant for den lokale badmintonklub. Alle parter var positive overfor muligheden, men bestyrelsen har i samarbejde med Benny, besluttet at skrinlægge en potentiel drift af Glumsø hallen. Vi har på baggrund af drøftelserne, ikke kunne finde mange fordele ved Herlufmagle hallen tager teten i at overtage driften. Vi vil dog gerne se på det igen, hvis borgerne i Glumsø-området på et senere tidspunkt skulle henvende sig.

Til friluftsbadet har vi investeret i nye liggestole og parasoller, som bliver taget i brug når det åbner i foråret 2018.

Personalet

Den 1. februar 2018 kunne vores medarbejder Helle fejre 40 års jubilæum. Benny sørgede for at dagen blevet fejret lige som Helle ønskede det.

Cafeteria

Vores cafeteria er for 2. år forpagtet ud til SASA Catering ved Ole Santos. Ved årsskiftet valgte Herlufmagle hallens bestyrelsen at indgå en ny kontrakt med Ole, således at forpagtningsaftalen ikke har en udløbsdato, men en opsigelsesfrist af for begge parter på 6 måneder.

Arbejdet i bestyrelsen

På første møde efter sidste generalforsamling vedtog bestyrelsen Udviklingsplan 2022, hvor handlingerne i 2017 var:

-          Vedtagelse af udviklingsplan – Gennemført

-          Nyt navn – Parkeret foreløbigt, men ikke lagt i graven

-          Kommunikation – Herunder dialog med foreninger og faste lejere. Der er i 3. kvartal 2017afholdt møde med de større idrætsforeninger, som benytter Herlufmagle hallen.

-          Opstart af Klubfrivillig – Bliver ikke gennemført på nuværende, da vi har fået et driftigt lokalråd og et nyt borgerhus.

-          Igangsættelse af nye aktiviteter og events – Gennemført med afvikling af halfest, banko og en videreudvikling af juletræsfesten.

Som noget nyt blev der lavet et kommissorium for en Eventgruppe og en Facilitetsgruppe. Især eventgruppen har været en succes. Hvor facilitetsgruppen har haft det mere svært, da de blandet andet har været ramt af et bestyrelsesmedlem som stoppede i utide og Gitte som i stedet kom ind som suppleant ønskede at være en del af eventgruppen. Derfor vil der i den kommende periode blive arbejdet for at supplere både eventgruppen og facilitetesgruppen med kompetente personer, som ikke er en del af den siddende bestyrelse. Så hvis man ved noget om faciliteter eller har lyst til at bidrage i forhold til arrangementer og gerne vil bidrage, så er det muligt uden man har nøde at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Målene i forhold til strategien i 2018 er:

-          Tilpasning af organisationen

-          Afdækning af behov og ønsker til nye faciliteter

-          Markedsføring – Hjemmeside, Facebook og lysavis

-          Dialog med virksomheder

Så det vil naturligvis være disse opgaver vi vil fokusere på, men vi vil naturligvis også fortsætte det arbejde som er i gang sat i 2017. Først skal vi have valgt minimum en ny person til bestyrelsen og to nye suppleanter, da Nicklas pga. sit job og uddannelse, desværre vælger at stoppe i bestyrelsen. Derudover stopper jeg også selv som formand for Herlufmagle hallen, ikke pga. manglende lyst, men pga. jeg den 1. nov. fik job som Centerleder i Rishøj Idrætscenter, men jeg bliver dog siddende i bestyrelsen.

Kommentar til beretningen:

Vibeke Mogensen undrede sig om, at Herlufmagle hallen, som selvejende, havde kig på drift af Glumsø hallen, som er kommunal.

Finn Mogensen undrede sig ligeledes, da Glumsø hallen er ren kommunal efter en tidligere borgmesters ønske.

Bestyrelsen forklarede, at det var tidligere bestyrelsesmedlem Ingelise, som ønskede dette. Derfor gik bestyrelsen i gang med at kigge på dette, hvilket også ville give synergi. Ved at det er skolen der driver Glumsø hallen går de glip af arrangementer, da Glumsø hallen kan stå med it-udstyr en hel weekend efter en eksamen.

Hiba Belhaiba kommenterede på prisstigningen på værelserne. Hiba mente, at det er den forkerte vej at gå, da folk vil vælge dem fra og så vil der komme endnu mere underskud. Det vil blive for dyrt. Men man burde reklamere mere for dem.

Bestyrelsen forklarede, at man ikke er enig i, at værelserne vil blive fravalgt pga. en lille prisstigning. Derudover oplyste de, at der ikke har været prisstigning i 15 år. Det er i forvejen billige værelser.

  1. 3.       Forelæggelse af det revideret regnskab og godkendelse

Nicklas Søgaard Amelung gennemgik regnskabets hovedtal.

Ved sammenligning af indtægter og udgifter for regnskabsår 2016 og 2017, ses at de er højere i 2016. I 2016 stod Herlufmagle hallen selv for cafeteriedriften.

Der er et overskud i 2017.

Regnskab godkendt.

  1. 4.       Indkomne forslag

Ingen forslag.

  1. 5.       Forelæggelse af budget for kommende år, til godkendelse

Nicklas Søgaard Amelung gennemgik budgettet for 2018, som går i 0.

Budget godkendt.

  1. 6.       Orientering om medlemskontingent for næstfølgende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 50 kr. pr. person.

Det blev taget til efterretning.

  1. 7.       Valg af bestyrelse. På valg er:

for 2 år Jim Rasmussen (villig til genvalg) Valgt

for 2 år Gitte Hofmann (villig til genvalg) Valgt

for 2 år Nicklas Søgaard Amelung (ønsker ikke genvalg) Valgt Tanni Kusiak

Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

for 1 år Preben Jul Pedersen. Valgt Nicklas Søgaard Amelung

for 1 år. Valgt Hiba Belhaiba

  1. 8.       Eventuelt

Jim takker for en god generalforsamling. Derudover blev Jan Stampe Nielsen og Nicklas Søgaard Amelungs indsats anerkendt.

Herlufmagle den 18-4-2018

 

Dirigent Jan Stampe Nielsen                                                   Formand Jim Rasmussen